+ 420 775 676 135
Hledat nemovitost
Typ nemovitosti
Lokalita
Cena
od: Kč     do:

Smluvní podmínky

Před nepoctivými klienty se chráníme zprostředkovatelskou smlouvou s konkrétními adresami nemovitostí, se kterými klienty seznámíme.

Smlouvu na přání klienta, klidně zašleme e-mailem k nahlédnutí.

Korektně jednající klienti, se nemají  z naší strany čeho obávat.

 

 

POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

 

Zprostředkovateltímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem – když návrh této je přílohou tohoto poučení) o tom, že:

-          Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;

-          Předmětem služby nabízené zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, atd. třetí osobě;

-          Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

-          Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě)-  s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně ... dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

-          Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané -  procento ze skutečné ceny (která bude uvedena vezprostředkovávané smlouvě);k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále); V případě zprostředkování pronájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.  

-          Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH)ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;

-          Provize bude splatnádo 14 dnůpo dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem); je preferován bezhotovostní způsob úhrady Provize;

-          Veškeré náklady zprostředkovatelespojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

-          Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).  

-          Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

-          Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

-          Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

 

 

   Pro prodávající, nebo pronajímatele, jsou služby RK zcela bezplatné.

 

Za pronájem obchodu, skladu, kanceláře apod. zaplatíte 1-1,5 měsíčního nájmu bez energií a služeb.

Za pronájem bytu u nás zaplatíte provizi ve výši 1 měsíčního nájmu bez inkasa

V případě prodeje podle ceny nemovitosti 3-5% z kupní ceny.